• شبنم نعمت زاده بازداشت شد

    شبنم نعمت زاده بازداشت شد

    گروه اجتماعی الف، 

    یک مقام آگاه از بازداشت شبنم نعمت زاده با اتهاماتی درباره انحصار دارو و تحصیل مال از طریق نامشروع خبر داد.