• کوه‌های آلپ از چشم عقاب

    کوه‌های آلپ از چشم عقاب

    گروه عکس الف، 

    دانشمند با نصب دوربین به پشت عقابی تصاویر زیبایی از پرواز این عقاب را بر روی کوه‌های آلپ ثبت کردند.