• جولان سگ‌های ولگرد در غفلت شهرداری‌ها

    الف گزارش می دهدجولان سگ‌های ولگرد در غفلت شهرداری‌ها

    رمقی برایش نمانده بود، تشنه و گرسنه در کوچه ها و اطراف خانه‌ها پرسه می زد، شاید دستی از دور بیاید وغذایی مانده، استخوانی جا مانده در ظرف یا تکه‌های گاززده ساندویچ و پیتزا برایش بیاورد، نایی برایش نمانده اما جثه بزرگ و موهای کثیفش بچه ها را می ترساند.