•  وادی السلام

    وادی السلام

    گروه عکس الف، 

    کلمه «وادی» در عربی به معنای بیابان، سیل‌گاه و جایی میان دو کوه و آبراه که اندک اندک در زمین فرو می‌رود و کلمه «السلام» نزد مسلمانان از نام‌های خدا و در عربی از جمله به معنای سلامت از آسیب و آفات ظاهری و باطنی است. قبرستان «وادِی‌السَّلام» قبرستانی تاریخی است که در شمال شرقی شهر نجف واقع و با ۲۰ کیلومتر مربع، دارای چندین میلیون قبر بوده و قدمت آن به بیش از هزار سال می‌رسد.