• درس‌هایی که از تجربه کرونا می‌توان آموخت

  تأملی فلسفی بر کرونا (بخش پایانی)درس‌هایی که از تجربه کرونا می‌توان آموخت

  احمد راسخی لنگرودی، 

  ما همه به عنوان موجودات انسانی و طبیعت عقلانی ادعا داریم که صرفا ابزار و وسیله نیستیم. این ادعا ناظر بر ندای درون ماست و به طبقه خاصی منحصر نمی‌شود. حتی بردگان نیز که خود را همیشه برده دیده بودند مشابه دیگران، چنین ادعایی داشتند. ستمگران نیز به گونه‌ای ریاکارانه مدعی‌اند که با افراد تحت ستم خود به عنوان وسیله رفتار نمی‌کنند

 • انسان در جهان متفاوت بعد از کرونا

  تأملي فلسفي بر كرونا (بخش دوم)انسان در جهان متفاوت بعد از کرونا

  احمد راسخی لنگرودی، 

  می‌توان چنین پنداشت و چنان‌كه برخی نیز چنین پنداشته‌اند كه فاصله‌گذاری فیزیكی و اجتماعی ناشی از ویروس كرونا، آمده است تا آدمیان را از یكدیگر دور كند؛ از نزدیك شدن به یكدیگر مانع شود و به خلوت خود پناه ببرند و كارهای خود را به انجام رسانند

 • زندگی مشق مردن است!

  تأملی فلسفی بر كرونا (بخش اول)زندگی مشق مردن است!

  احمد راسخی لنگرودی، 

  كرونا اگرچه موضوعی است كه در علم تجربی بدان پرداخته می‌شود، اما به لحاظ توابع و نتایجش، می‌توان آن را مثل بسیاری از مقولات مهم دیگر، از منظر فلسفی نیز نگریست. ویروس کرونا از حوادث مهم تاریخ بشر است و از فلسفه و اهل فلسفه انتظار می‌رود كه در مواجهه با این رخداد جهانگیر حرفی برای گفتن داشته باشند