• «تاریخ مردمی فوتبال» منتشر می‌شود/ فوتبال و جنبش‌های ضداستعماری

  توسط نشر افکار؛«تاریخ مردمی فوتبال» منتشر می‌شود/ فوتبال و جنبش‌های ضداستعماری

  فرهنگی، 

  کتاب «تاریخ مردمی فوتبال» نوشته میکائیل کوریا توسط نشر افکار در دو جلد با عناوین فرعی «فقرا فوتبال را آفریدند» و «ثروتمندان فوتبال را دزدیدند» منتشر می‌شود.

 • زندگی در زمانه گلوله باران شده

  «زندگی ما»؛ سبا مقدم؛ نشر افکارزندگی در زمانه گلوله باران شده

  معصومه توکلی، 

  زندگی ما. بر زمینه‌ای از دیواری گلوله‌باران شده. دیواری در خرمشهر، آبادان، دزفول یا همین تهران خودمان در زمانة موشک‌باران. زندگی فرزندان شهدا بعد از پدرانشان.