• معاون فرهنگی اوقاف: همه مسئولیت موقوفه گوهرشاد با خودمان است

    معاون فرهنگی اوقاف: همه مسئولیت موقوفه گوهرشاد با خودمان است

    آن‌طور که معاون فرهنگی سازمان اوقاف درباره موقوفه گوهرشاد می‌گوید، آیت‌الله علم‌الهدی چندان تمایلی به پذیرش این کار نداشته و پس از پذیرش تولیت موقوفه امور را به اوقاف واگذار کرده. از آن زمان هم کارهای موقوفه به دست اوقاف خراسان رضوی انجام می‌شود.