• توضیحات خزعلی درباره درج نام مادران در کارت‌های ملی

    توضیحات خزعلی درباره درج نام مادران در کارت‌های ملی

    معاون امور بانوان رئیس‌جمهوری درباره صدور کارت ملی و شناسنامه با نام مادران گفت: با توجه به اینکه قرار است در کارت‌های جدید صرفاً کدملی قید شود و نام پدر و مادر دیگر ثبت نمی‌شود، مسئله قید شدن نام مادران نیز دیگر موضوعیتی ندارد.