• درباره سلامت "برگرهای گیاهی" بدانید

    درباره سلامت "برگرهای گیاهی" بدانید

    گروه سلامت الف، 

    متخصصان تغذیه بر این باورند که نمی‌توان سلامت برگرهای گیاهی را به طور کامل تایید کرد و آنها را لزوما یک محصول سالم نامید.