• هرم غذایی مخصوص روزهای کرونایی

    هرم غذایی مخصوص روزهای کرونایی

    گروه سلامت الف، 

    هرم مواد غذایی و تنوع و تعادل مصرف موادغذایی در این روزهای کرونایی برای تمامی گروههای سنی الزامی است.