• دلیل سیل خوزستان اشتباه استاندار است

    یک مقام مسئول:دلیل سیل خوزستان اشتباه استاندار است

    گروه اجتماعی الف، 

    رییس مجمع هماهنگی تشکلهای کشاورزی کشور با بیان اینکه استاندار خوزستان خروجی سدها را قبل از وقوع سیل کاهش داده بود، گفت:سوء مدیریت در حوزه دز و کارون کاملا مشخص و غیر قابل بخشش است.