آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • آشنایی با سبک زندگی و سفر توان‌یابان

    آشنایی با سبک زندگی و سفر توان‌یابان

    گزارش بازرگانی، 

    تقویم را که باز می‌کنیم در هر ماه تعداد زیادی مناسبت می‌بینیم که بعضی‌هایشان مناسبت‌های تاریخی‌اند، بعضی‌هایشان عید و بعضی دیگر روزهای جهانی. اتفاقی که این روزها زیاد با آن برخورد می‌کنیم تبریک‌هایی است که در شبکه‌های اجتماعی به مناسبت روزهای جهانی دست‌به‌دست می‌شوند فارغ از این که دلیل انتخاب یک روز جهانی مخصوص قشری از جامعه شناخت آن قشر، آشنایی بیشتر جامعه با آن‌ها و آگاه شدن از مسائل و چالش‌هایشان است.