• تابلوی نقاشیِ جنجالی از مجلس عوام انگلیس

    تابلوی نقاشیِ جنجالی از مجلس عوام انگلیس

    گروه جهان الف، 

    تقریباً یک سال پس از آنکه بنکسی به دلیل خرد کردن یکی از نقاشی های خود لحظاتی پس از فروش ، تاریخ حراج را جاودانه ساخت ، این هنرمند ناشناس خیابانی مجدداً دوباره در حراج و رکورد های شکسته است.