• نسبت تکنیکی با جهان و دور شدن از تفکر اصیل و معنوی

    جدال با تکنولوژى / بخش اولنسبت تکنیکی با جهان و دور شدن از تفکر اصیل و معنوی

    احمد راسخی لنگرودی، 

    در برخي از كشورهاي مغرب‌زمين و نيز در گوشه و كنار نقاط دنيا، شخصيت‌هاي علمي و گروه‌هاي مطرح اجتماعي يا فرقه‌هاي ديني را مي‌توان شاهد بود كه تحت عناوين مختلف، به صورت نظري يا عملى اقدام به مقابله با تكنولوژي و ضديت با صنايع ماشيني مي‌نمايند