• نرم نرمک می‌رسد اینک بهار...

    نرم نرمک می‌رسد اینک بهار...

    گروه عکس الف، 

    در آستانه سال نو، شکوفه‌های درختان باغ سنتی خبر از آمدن بهار می‌دهند. خبر از نو شدن و رویشی دوباره برای ما/فارس