• بهشتی زیبا برای طوطی‌ها

    بهشتی زیبا برای طوطی‌ها

    گروه عکس الف، 

    در ونزویلا این طوطی ها شکار نمی شوند و با توجه به جنگل ها و درختان میوه زیادی که در این کشور وجود دارد ونزویلا بهشت طوطی‌های مکائو است.