• ساکت و غایب و دور

    «طعمِ گسِ زندگی»؛ حمیدرضا منایی؛ نشر نیستانساکت و غایب و دور

    زهره مسکنی، 

    «طعمِ گسِ زندگی» روایت آدم‌های همین دیار است از واقعیت‌های جاری در روزمرگی‌های جامعه و واگویه‌های راویانی که مخاطبان آنها ساکت و غایب و ناپدید و دورند