• این بود آنچه روحانی می‌خواست بگوید؟!

    این بود آنچه روحانی می‌خواست بگوید؟!

    گروه ویدئو الف، 

    سخنان آقای روحانی در یزد اندکی پس از آن صورت گرفت که رییس جمهور وعده معرفی مسببان اصلی تعطیلی کشور را داد. اما به نظر نمی رسد افکار عمومی از بیان این سخنان قانع شده باشد.