• صادرات نانو تکنولوژی ایران به۴۹ کشوردنیا

    صادرات نانو تکنولوژی ایران به۴۹ کشوردنیا

    گروه فناوری الف، 

    دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت: بازار داخلی برای محصولات هایتک کوچک است و باید بازار بین المللی را گرفت.در حال حاضر ما به ۴۹ کشور دنیا صادرات نانو تکنولوژی داریم.