• «صائب عریقات» درگذشت

    «صائب عریقات» درگذشت

    گروه جهان الف، 

    منابع فلسطینی خبر دادند که دبیرکل کمیته اجرایی سازمان آزادی‌بخش فلسطین درگذشته است.