• 3 محاصره 3 ناکامی

    3 محاصره 3 ناکامی

    گری سیک، 

    گری سیک* در مقاله‌ای در نشریه آمریكایی لوبلاگ به ناکامی های آمریکا در محاصره اقتصادی سه کشور خاورمانه توسط آمریکا اشاره کرده و می‌نویسد : هیچ یک از سه محاصره خاورمیانه اهداف اولیه را محقق نمی کند و امکان پایان سریع تمام آنها وجود دارد اما اربابان محاصره نمی خواهند هیچ اشتباهی را بپذیرند .