• یک انگلیسی در ایران!

    «شش ماه در ایران» ادوارد استاک؛ ترجمه شهلا طهماسبی؛ نشر ققنوسیک انگلیسی در ایران!

    حمیدرضا امیدی‌سرور،

    آنچه این اثر را با دیگر آثار مشابه متفاوت کرده است  نوع نگاه نویسنده و رویکردی است که در نوشتن این خاطرات در پیش گرفته است. متاسفانه درباره  نویسنده این سفرنامه اطلاعات زیادی در دست نیست، زندگی کوتاهی هم داشته و تقریبا در سی و هفت سالگی، حدود یک سال بعد از نوشتن اثر حاضر با زندگی وداع کرده است