• درآوردن نان از نمک

  درآوردن نان از نمک

  گروه عکس الف، 
 • نقش پررنگ زنان در اقتصاد خانواده روستایی

  نقش پررنگ زنان در اقتصاد خانواده روستایی

  گروه عکس الف، 

  اکثر ساکنان استان اردبیل را آذربایجانی‌ها تشکیل می‌دهند که به زبان ترکی آذربایجانی سخن می‌گویند. از جمعیت ۶۰۰ هزار نفری زنان استان اردبیل، ۳۶ درصد را زنان روستا و عشایر تشکیل می دهند این جمعیت هر چند با محدودیت ها از لحاظ امکانات مختلف مواجه هستند اما ظرفیت انکارناپذیری برای اشتغال، افزایش تولیدات در زمینه های مختلف و افزایش درآمد خانوار روستایی دارند.