• محرمانگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز

    معاون اسبق بانک مرکزی مطرح کرد:محرمانگی مداخله بانک مرکزی در بازار ارز

    گروه اقتصادی الف، 

    معاون اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه مداخله در بازار ارز از سوی بانک مرکزی، مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز ندارد، دلایل ضرورت محرمانگی شیوه مداخله بانک مرکزی در بازار را تشریح کرد.