• سپرده‌های مردم در بانک‌ها چگونه هزینه می‌شود؟

    سپرده‌های مردم در بانک‌ها چگونه هزینه می‌شود؟

    گروه اقتصادی الف، 

    اقتصاد ایران اقتصادی است که وابستگی به بانک در آن بسیار بالا است و از همین رو بسیاری از کارشناسان،اقتصاد ایران را به اقتصاد بانکی تشبیه و تعریف می کنند،اما سئوال اصلی ناظر یر این امر است که در چنین اقتصادی، سپرده های مردم در بانک ها چگونه و کجا هزینه می شوند.