• زندگی در زمانه گلوله باران شده

    «زندگی ما»؛ سبا مقدم؛ نشر افکارزندگی در زمانه گلوله باران شده

    معصومه توکلی، 

    زندگی ما. بر زمینه‌ای از دیواری گلوله‌باران شده. دیواری در خرمشهر، آبادان، دزفول یا همین تهران خودمان در زمانة موشک‌باران. زندگی فرزندان شهدا بعد از پدرانشان.