• برخی برای مطرح کردن خود، مسئولان را مفسد معرفی می‌کنند

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور:برخی برای مطرح کردن خود، مسئولان را مفسد معرفی می‌کنند

    گروه سیاسی الف،

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: گاهی ملاحظه می‌شود برخی افراد که مترصد فرصتی برای مطرح کردن خود هستند، در جهت تضعیف اقتدار کشورمان و ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم، با دشمن هم‌نوا شده و با بکاربردن عناوین عام، همه مسئولان را مفسد معرفی می‌کنند، درحالی‌که مقام معظم رهبری بارها تاکید فرموده‌اند که فساد سیستماتیک در کشور وجود ندارد.