• سونامی وحشتناک سالمندی پیش روی جمعیت ایران

    سونامی وحشتناک سالمندی پیش روی جمعیت ایران

    گروه عکس الف، 

    یکی از مسائل عمده جمعیتی عمدتا در کشورهای جهان مساله سالخوردگی جمعیت و پیامدهای ناشی از آن است. در حال حاضر کشور ایران نیز مرحله انتقال ساختار سنی جمعیت از جوانی به سالخوردگی را تجربه می‌کند.