• آیا رهبران زن در بحران ها عملکرد بهتری دارند؟

    پایگاه خبری پراجکت سیندیکیت گزارش می دهدآیا رهبران زن در بحران ها عملکرد بهتری دارند؟

    گروه جهان الف، 

    اگرچه مولفه های متعددی بر نتایج و بروندادهای بحرانِ پاندمی ویروس کرونا اثرگذارند، با این حال، بدون تردید گزاره رهبری، یکی از مهمترینِ این مولفه هاست. در این میان، آنچه که از اهمیت فراوانی برخوردار است این نکته است که رهبران سیاسی در کشورهای مختلف سعی می کنند خود را بسیار کارآمد نشان دهند. در این راستا، رهبرانِ زن عملکرد قابل توجهی را از خود نشان داده اند.