• دستمزد۹۸ تنها ۴۰درصد هزینه زندگی کارگران را تامین می‌کند

    دستمزد۹۸ تنها ۴۰درصد هزینه زندگی کارگران را تامین می‌کند

    گروه اقتصادی الف، 

    برخی تحلیل‌های اقتصادی بر این است که طبق گزارش بانک مرکزی در سال ۹۶ دستمزد کارگران ۳۷درصد از حداقل هزینه‌های سبد معیشتی آنها را پوشش می‌داد . فاصله درآمد و هزینه‌ها در سال ۹۷ کاهش یافته که در سال جاری بار دیگر بیشتر شده است.