• شهروندان آمریکایی چقدر درآمد دارند؟

    شهروندان آمریکایی چقدر درآمد دارند؟

    گروه جهان الف، 

    ۵۲ درصد مردم آمریکا جزو طبقه متوسط محسوب می‌شوند. در بین ایالت های مختلف آمریکایی، ویسکانسین دارای بیشترین نسبت طبقه متوسط به کل ساکنان است.