• ایران در تولید برنج خودکفا شد

    ایران در تولید برنج خودکفا شد

    گروه اقتصادی الف، 

    تولید برنج در ایران، امسال به حجم ۳ میلیون تن خواهد رسید و به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی کشورمان برای نخستین بار در تولید برنج خودکفا شد.