• تغییرات جدید در نحوه خرید بنزین در راه است

  تغییرات جدید در نحوه خرید بنزین در راه است

  گروه اقتصادی الف، 

  «رییس کانون جایگاهداران سوخت کشور گفت: پیشنهادهای متعددی درباره تغییر مکانیزم استفاده از کارت سوخت جایگاه مطرح شده اما هنوز به تصویب نرسیده است. در عین حال زمان رسیدن سقف خرید بنزین با کارت جایگاه به ۱۵ لیتر هنوز مشخص نیست. تغییرات جدید در راه است و جلسات متعددی در حال برگزاری است.»

 • تغییرات جدید در نحوه خرید بنزین در راه است

  تغییرات جدید در نحوه خرید بنزین در راه است

  گروه اقتصادی الف، 

  رییس کانون جایگاه داران سوخت کشور گفت: هر چند استفاده از کارت سوخت هیچ محدودیتی برای دارندگان خودرو ایجاد نمی کند هنوز کمتر از ۱۰ درصد سوختگیری با کارت های شخص صورت می گیرد.