• ساخت خانه رویایی با کانتینر

    ساخت خانه رویایی با کانتینر

    گروه عکس الف، 

    یک معمار در تگزاس برای داشتن خانه رویایی خودش، از ۱۱ کانتینر استفاده کرده و صاحب یک غول آهنی بزرگ است.