• زندگی مشق مردن است!

    تأملی فلسفی بر كرونا (بخش اول)زندگی مشق مردن است!

    احمد راسخی لنگرودی، 

    كرونا اگرچه موضوعی است كه در علم تجربی بدان پرداخته می‌شود، اما به لحاظ توابع و نتایجش، می‌توان آن را مثل بسیاری از مقولات مهم دیگر، از منظر فلسفی نیز نگریست. ویروس کرونا از حوادث مهم تاریخ بشر است و از فلسفه و اهل فلسفه انتظار می‌رود كه در مواجهه با این رخداد جهانگیر حرفی برای گفتن داشته باشند