• دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد آزاد منتشر شد

    دفترچه تکمیل ظرفیت ارشد آزاد منتشر شد

    گروه جهان الف، 

    دفترچه رشته-محل های تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی بر روی سامانه ثبت نام الکترونیکی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه منتشر شد.