آرشیو سال ۹۵ و قبل از آن
  • تاکید پلیس بر توقف تولید خودروهای ناایمن

    تاکید پلیس بر توقف تولید خودروهای ناایمن

    گروه اجتماعی الف، 

    رئیس پلیس راه ناجا با اشاره به توقف تولید یکی از خودروهای داخل در سال آینده، گفت: انواع آزمایش ها بر غیر ایمن بودن این وسیله نقلیه صحه گذاشته و قطعاً من به عنوان یک مسئول نه تنها موافق عدم تولید این خودرو هستم، بلکه اصرار نیز داشتم تا در آینده شاهد تردد آن نیز نباشیم.