• شکوفایی بازار تلفن‌های نسل پنجم

    شکوفایی بازار تلفن‌های نسل پنجم

    گروه فناوری الف، 

    طبق پیش‌بینی گلدمن‌ساکس، تکنولوژی نسل پنجم می‌تواند برای بازار تلفن‌های هوشمند، انفجاری باشد. این بانک وال‌استریتی تخمین‌ها و پیش‌بینی‌های خود در مورد بازار ۵ جی را به شدت افزایش داده است.