• ترمیم سلول‌های قلب با یک پروتئین

    ترمیم سلول‌های قلب با یک پروتئین

    گروه سلامت الف، 

    محققان با بررسی تغییرات ایجاد شده روی سلول‌های کشت شده در شرایط ریزگرانش ایستگاه فضایی بین المللی دریافتند که با بیان یک پروتئین در سلول‌های قلب می‌توان به ترمیم آن کمک کرد.