• تحصیل در حین «سربازی» ممکن است؟

    تحصیل در حین «سربازی» ممکن است؟

    گروه اجتماعی الف، 

    رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح به سوالاتی پیرامون امکان تحصیل حین خدمت پاسخ داد.