• سوابق ننگین آمریکا در بیوتروریسم

    سوابق ننگین آمریکا در بیوتروریسم

    ویدئو، 

    واکسن ایمن خارجی رو از کجا و چگونه تهیه کنیم؟ آیا به هر واکسنی میشه اطمینان کرد؟ مطمئن ترین واکسن کرونا برای ما ایرانی ها از کجا باید تأمین بشه؟ این مستند کوتاه را تماشا کنید و خودتان قضاوت کنید و به این سوالات پاسخ دهید