• کربلای معلی بدون زائر

    کربلای معلی بدون زائر

    گروه ویدئو الف، 

    کربلای معلی اینگونه به روی زوار بسته شده. به دلیل شیوع بیماری کرونا ، بسیاری از اماکن مقدس مسلمانان تدابیر ویژه بهداشتی در نظر گرفته اند.