• نامه شماری از مدیران بانکی به مقام معظم رهبری درباره نگرانی از یک طرح مجلس

    نامه شماری از مدیران بانکی به مقام معظم رهبری درباره نگرانی از یک طرح مجلس

    اقتصادی، 

    در نامه تعدادی از مدیران بانکی به مقام معظم رهبری آمده: اطمینان داریم پیامدهای منفی پیش بینی شده و پیش بین نشده‌ای را متوجه اقتصاد کشور خواهد کرد که جبران ناپذیر است، آن هم در شرایط کنونی که باید به مراتب حساس‌تر، دقیق‌تر، حساب شده‌تر و با آینده نگری بیشتر از همیشه اقدام کنیم.