• برداشت دیدنی عسل کوهی

    برداشت دیدنی عسل کوهی

    گروه ویدئو الف، 

    کسانی که این عسل‌ها را جمع‌آوری می‌کنند درحالی‌که از نردبان‌های طنابی آویزان شده‌اند، بارها موردحمله و گزش زنبورها قرار می‌گیرند.» اغلب می‌توان با استفاده از نردبان یا پایه‌های چوبی به کندوهای پایین‌تر دسترسی پیدا کرد. شکارچیان برای کاهش ریسک مقابله با زنبورها، لباس‌های مناسبی پوشیده و از دود برای پراکنده کردن آن‌ها استفاده می‌کنند اما در هر کندو هزاران زنبور یافت می‌شود.