• بدترین کشور دنیا

    بدترین کشور دنیا

    گروه عکس الف، 

    رهبر معظم انقلاب: کشوری در منطقه و شاید در همه جای دنیا به بدی دولت سعوی من سراغ ندارم هم مستبد است، هم دیکتاتور است، هم فاسد است، هم ظالم است و هم وابسته است.