• شرط طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه

    شرط طالبان برای بازگشایی مدارس دخترانه

    گروه جهان الف،

    درحالیکه قرار بود تمامی مدارس دخترانه امروز بازگشایی شود، طالبان اعلام کرد تا زمان طرح پوشش اسلامی برای دختران، تمام مدارس دخترانه مسدود خواهد ماند.