• انیمیشن/ مقاومت گزینه اصلی ملت ایران

    انیمیشن/ مقاومت گزینه اصلی ملت ایران

    گروه ویدئو الف، 

    اگر جهانخواران بخواهند در مقابلِ دین ما بایستند، ما در مقابل همه دنیای آنان خواهیم ایستاد و تا نابودی تمام آنان از پای نخواهیم نشست . امام خمینی (ره)