•   تامین ۷۵ هزار میلیارد تومان از بودجه با افزایش منابع درآمدی

    تامین ۷۵ هزار میلیارد تومان از بودجه با افزایش منابع درآمدی

    گروه اقتصادی الف، 

    معاون اقتصادی و هماهنگی سازمان برنامه و بودجه ضمن اشاره به کاهش بیش از یک میلیون بشکه‌ای صادرات نفت و تاثیر آن بر درآمدهای کشور، گفت: با توجه به شرایط موجود حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از بودجه را با افزایش منابع درآمدی تأمین خواهیم کرد.