• اختلاف «حریری» و «عون»بر سر چیست؟

    اختلاف «حریری» و «عون»بر سر چیست؟

    جهان،

    استراتژیست لبنانی بر این باور است که «سعد الحریری» با دور زدن قانون اساسی و سلب صلاحیت‌های «میشل عون» به دنبال تصاحب سهمیه وزارتخانه‌های کلیدی در لبنان بوده است.