• استخدام های شائبه دار در شهرداری تهران متوقف شد

    استخدام های شائبه دار در شهرداری تهران متوقف شد

    اجتماعی،

    منتخب شورای ششم تهران با اشاره به اینکه نهادهای نظارتی به دلیل ۲ ایراد دستور توقف برگزاری آزمون جذب در شهرداری را داده اند، گفت: پس از رفع ایرادات منتخبین شورا اقدامات لازم را جهت برگزاری آزمون تبدیل وضعیت کارکنان انجام خواهند داد.